روش های مشاهده تصاویر ( پزشکان و بیماران )

 پزشکان و بیماران محترم می توانند به روش های مختلف به تصاویر رادیوگرافی خود دسترسی داشته باشند :

1. لینک مشاهده مستقیم تصویر در سایت بوسیله پیامک ارسالی به تلفن همراه (هم پزشک معالج ، هم بیمار)

2. اسکن  QR Code چاپ شده در لیبل یا قبض

3. مراجعه به سایت و وارد نمودن کد پذیرش ارسالی روی تلفن همراه یا کد چاپ شده روی قبض یا لیبل برای بیماران

4. مراجعه به پنل کاربری در سایت برای پزشکان معالج و مشاهده لیست بیماران فرستاده شده از سمت آن پزشک